Klik her for at vise alle ordforklaringer > Klik her for at skjule alle ordforklaringer >
Klik her for at vise alle ordforklaringer >
a
Affald

Alle produkter ender før eller siden som affald, som skal håndteres korrekt, så det ikke skader miljøet. Det gælder også udtjente miljøvenlige produkter.

Kommunerne har forskellige regler for, hvordan affald fra virksomheder og institutioner skal håndteres. Det er kommunernes ansvar at etablere ordninger for indsamling og behandling af affaldet. Virksomhederne og institutionerne har pligt til at anvende de ordninger, som kommunen har iværksat, og som fremgår af den enkelte kommunes regulativer for affald.

I regulativerne kan du få generel information om ordningerne for farligt affald, elektronikskrot m.v. og se hvilke produkter, du skal være særlig opmærksom på, når de en dag skal bortskaffes.

Farligt affald
Farligt affald er maling, lak og træbehandling med organiske opløsningsmidler, en lang række batterier samt sparepærer, lysstofrør m.v. Vær opmærksom på, om der er farligt affald i de produkter, du skrotter, og om du kan undgå disse, når du køber nyt ind.

Elektronikskrot fra udtjente elektriske og elektroniske produkter
Det er blandt andet computere, computerskærme og lysarmaturer med forkoblinger. Som regel indsamler kommunerne udtjente elektriske og elektroniske produkter via storskraldsordninger eller genbrugspladser.

Papir, pap, pvc og andet sorteret affald
I de fleste kommuner kan mindre virksomheder og institutioner bringe papir, pap, pvc og andet sorteret affald til de kommunale genbrugspladser.

Affaldsforbrænding

Affaldsforbrænding er en almindelig måde at bortbortskaffe husholdningsaffald og dagrenovation. Ved affaldsforbrænding udnytter man varmeenergien i brændbare produkter, men selve produktet og dets iboende ressourcer går tabt.


Læs mere
Aluminium

Aluminium er et letmetal, der anvendes til emballager, byggeri, husholdningsprodukter, transportmidler m.v.

Man udvinder aluminium af mineralet bauxit. Det kræver temmelig meget elektrisk energi. Desuden benyttes potentielt farlige kemikalier, især natriumhydroxyd, men også katalysatorer af for eksempel fluorid.


Læs mere
Anodisering

Anodisering, også kaldet eloxering, har til formål at give aluminium bedre korrosionsegenskaber og til en hvis grad slidegenskaber. Anodisering kan udføres i forskellige farver og kan derfor også have et kosmetisk formål.


Læs mere
Arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med én eller flere ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering, en såkaldt APV.


Læs mere
Arsen

Arsen har primært været anvendt som biocid og pesticid bl.a. i træbeskyttelse, men bruges ikke meget mere i Danmark.

Arsen er et meget giftigt metal.


Læs mere
Azofarvestoffer

Azofarvestoffer er syntetiske farvestoffer, som anvendes til pigmentering af tekstilfarver, malinger og lakker.

Visse azofarvestoffer kan fraspalte kræftfremkaldende aromatiske aminer, der kan optages af mennesker.


Læs mere
b
BHT

Forkortelse for Butylhydroxytoluen. Det er en antioxidant (E 321), som tilsættes produkter til hud, hår og skæg for at undgå, at produktet bliver harsk.

BHT er giftig for vandlevende organismer, har svært ved at blive nedbrudt og kan ophobes i levende organismer.

Biocid

Biocider er en samlebetegnelse for kemiske stoffer, der bruges til at bekæmpe skadedyr, insekter, bakterier, svampe m.v.

Biocider kan være skadelige for mennesker og miljø.


Læs mere
Blomsten

Blomsten er EU's miljømærke. Mærket viser, at produktet på et eller flere områder er mindre miljøbelastende end andre produkter inden for samme produktgruppe.


Læs mere
Bly

Bly anvendes bl.a. i akkumulatorer og har tidligere været brugt i maling og som stabilisator i bl.a. pvc.

Bly nedbrydes ikke i miljøet og er skadeligt for både mennesker og miljø.


Læs mere
Blødgørere

Blødgørere til f.eks. plast er i reglen ftalat.

BR 95

Forkortelse for Bygningsreglementet 1995. Se BR 95 hos Retsinformation

c
Cadmium

Cadmium benyttes bl.a. i batterier og har været anvendt i pigmenter, stabilisatorer og i overfladebehandling.

 

Cadmium bliver ikke nedbrudt i miljøet. Det optages let af planter og havner via fødekæden i menneskets nyrer og lever. Her lagrer stoffet sig og kan i særlige tilfælde føre til bl.a. nyreskader.


Læs mere
Carriers

Carriers bruges ved visse typer tekstilfarvning til at binde farvestoffet til tekstilet.

 

Flere af de kemikalier, der anvendes som carriers, er miljø- eller sundhedsfarlige.


Læs mere
CFC

Forkortelse for Chlor Fluor Carboner, også kaldet freon. Det er en gruppe kemiske stoffer, der tidligere blev benyttet som kølemedie, som drivmiddel i spraydåser m.v.

 

CFC nedbryder ozonlaget og er kraftige drivhusgasser. Stofferne har været forbudt i EU siden 1995.


Læs mere
CO2
d
Dioxin

Betegnelse for en række giftige kemiske stoffer, som dannes ved ukontrolleret forbrænding af klorholdige organiske forbindelser.

 

Dioxin nedbrydes meget langsomt i miljøet og ophobes i fedtvævet hos fisk, pattedyr og mennesker.


Læs mere
Drivhuseffekt og global opvarmning

Atmosfærens indhold af vanddamp, kuldioxid (CO2) og en række andre gasser fungerer som glasset i et drivhus og sørger for at tilbageholde en stor den af den varmestråling, der reflekteres fra Jorden..


Læs mere
Duftstoffer/Parfume
e
EMAS

Forkortelse for Eco-Management and Audit Scheme, som er EU's miljøledelsesordning. Det er en frivillig ordning, der henvender sig til såvel private som offentlige virksomheder.

 

For at blive EMAS-registreret skal virksomheden løbende forbedre sine miljøforhold ud over gældende love og regler. Virksomheden skal kortlægge og mindske miljøbelastningen fra produktionen og sørge for, at dens produkter og serviceydelser ikke belaster miljøet unødigt

Elektronikskrot

Hvad er elektronikskrot?
Elektronikskrot er udtjente elektriske og elektroniske produkter, som enten kan sluttes til lysnettet, eller som fungerer ved hjælp af batteri.

Ordninger for elektronikskrot
Kommunerne har forskellig praksis for, hvordan affaldet bliver indsamlet. Som regel indsamler kommunerne udtjente elektriske og elektroniske produkter via storskraldsordninger eller genbrugspladser.

Siden 1. december 1999 har alle landets kommuner haft regulativer om, hvordan de skal håndtere affald i form af elektriske og elektroniske produkter. Regulativerne er fastsat efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1067 af 22. december 1998 om håndtering af affald af elektriske og elektroniske produkter. Bekendtgørelsen omfatter bl.a. virksomheder og offentlige og private institutioner, som skal følge kommunens anvisning på området.

Elektriske og elektroniske produkter i miljøvejledningerne
Selv om man følger indkøbsrådene i Miljøstyrelsens miljøvejledninger, er det svært at undgå at skabe elektronikskrot, når produkterne er udtjent. Produkterne herunder vil typisk blive betragtet som elektronikskrot:

 • Computere
 • Computerskærme
 • Kopimaskiner og printer
 • Andet kontorelektronik
 • Elektriske kørestole
 • Komfurer
 • Køleskabe og frysere
 • Lysarmaturer med forkoblinger

 

Elspareskinne
Energi fra brændsler
Energifrobrug i standby

Standbyforbrug anvendes ofte som betegnelse for det forbrug, et apparat har, når det ikke udfører dets primære funktion.

 

Man skelner primært mellem tre typer af standbyforbrug.

 

Læs mere


Læs mere
Energiforbrug ved drift
EPS

Også kendt som Flamingo. EPS anvendes til emballage og isolering. Det fremstilles ved at lade PS (polystyren) ekspandere med pentan/butan. PS er rene kulbrintekæder. Miljømæssigt set er de som regel uproblematiske at fremstille, anvende og bortskaffe.

f
Farligt affald

Hvad er farligt affald?
Farligt affald er affald med forholdsvis mange miljøskadelige stoffer.

Ordninger for farligt affald
Kommunerne har regulativer for farligt affald med regler for indsamlingsordningernes omfang og tilrettelæggelse.

Kommunalbestyrelsen skal etablere indsamlingsordninger for det farlige affald i form af henteordninger. For farligt affald, der forekommer i mindre mængder i kommunen eller i særlige fraktioner, kan kommunalbestyrelsen i et regulativ beslutte at etablere indsamlingsordninger, der ikke er henteordninger, for eksempel ved at anvise farligt affald til den kommunale containerstation eller genbrugsplads.

Farligt affald i miljøvenlige varer
Selv om du følger indkøbsrådene i Miljøstyrelsens miljøvejledninger, er det svært at undgå at skabe farligt affald. Produkterne herunder vil typisk blive betragtet som farligt affald:

 • Batterier
 • Maling, lak og træbehandling med organiske opløsningsmidler
 • Sparepærer og lysstofrør


Er der farligt affald i de udtjente produkter?
Se efter, om der er farligt affald i de produkter, du skrotter, når du anskaffer nyt. Det kan være:

 • Gamle køleskabe med kølemidlerne CFC (freon) eller HCFC
 • Udtjente fjernvarmerør med CFC eller HCFC brugt i isoleringsskummet
 • Kabler og ledninger med pvc

 

Flammehæmmere

Flammehæmmere er kemikalier, som tilsættes plast og andre brandbare materialer for at hæmme, at de bliver antændt ved f.eks. en brand.

 

Det er især bromerede flammehæmmere, som anses for miljø- og sundhedsskadelige.


Læs mere
Forbrænding af husholdningsaffald og dagrenovation
Forkromning

Forkromning og galvanisering er overfladebehandlinger, der har til formål at korrosionsbeskytte stål.

 

Behandlingerne kan medføre en række miljøproblemer.


Læs mere
Formaldehyd

Formaldehyd, eller kemiske forbindelser som kan fraspalte formaldehyd, anvendes i mange forskellige produkter.

 

Formaldehyd er kræft- og allergifremkaldende.


Læs mere
Forsuring

Forsuring (syreregn) skyldes udledning af svovldioxid (SO2) og nitrogenoxider (NOx) fra bl.a. fra elektricitetsværker og biler.


Læs mere
Fotokemisk Ozondannelse
FSC

Forkortelse for Forest Stewardship Council, som er en international certificerings- og mærkningsorganisation for bæredygtigt skovbrug.

 

Bag mærket står miljøorganisationer, skovbrugserhverv, arbejdstagerorganisationer og indfødte folks organisationer.


Læs mere
Ftalater

Ftalater er en gruppe kemiske forbindelser, der bl.a. anvendes til at blødgøre pvc.

 

Flere ftalater er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.


Læs mere
Furaner

Furaner og dioxiner er beslægtede stoffer. Normalt kalder man begge stoffer for dioxin.

g
Galvanisering

Galvanisering og forkromning er overfladebehandlinger, der har til formål at korrosionsbeskytte stål.

Behandlingerne kan medføre en række miljøproblemer.


Læs mere
Genanvendelse, genbrug, genvinding
Genbrugsstation

På en genbrugsstation kan man aflevere miljøfarligt affald og storskrald til genanvendelse eller anden bortskaffelse. De fleste genbrugsstationer er for husholdninger, men de modtager også affald i mindre mængde fra handel/service og industri. Enkelte genbrugsstationer er forbeholdt affald fra erhverv.


Læs mere
Global opvarming
h
Halogenerede organiske forbindelser

Er organiske kemiske forbindelser, der indeholder halogener (klor, brom, fluor og jod).

 

Halogenerede organiske forbindelser omfatter mange miljø- og sundhedsskadelige stoffer, heriblandt det meget giftige stof dioxin.


Læs mere
Halogenpære

Kaldes også for halogenglødepære, halogenlampe eller halogenglødelampe. Det er en pære, hvor glødetråden er placeret i en atmosfære af halogengas.

 

Halogenpærer fås både til lavspænding (typisk 12V), som kræver en transformer, og til normal spænding (230V).

HCFC

Forkortelse for Hydrogen Chlor Fluor Carboner. Det er en gruppe kemiske stoffer, der bl.a. bruges som kølemedie i kølemøbler.

 

HCFC nedbryder ozonlaget (dog i mindre grad end CFC) og er kraftige drivhusgasser. I ilandene skal stofferne udfases i 2020.


Læs mere
HFC

Forkortelse for Hydrogen Fluor Carboner. Det er en gruppe kemiske stoffer, der har været anvendt i kølemøbler på det danske marked som erstatning for CFC.

 

HFC er kraftige drivhusgasser.


Læs mere
i
ISO 14001

Er den internationale standard for miljøledelse udarbejdet af "the International Standardization Organization" (ISO).

For at bliver certificeret efter ISO 14001 skal virksomheden løbende forbedre sine miljøforhold ud over gældende love og bestemmelser.

ISO 14001 minder meget om EMAS, men er ikke helt så omfattende i sine krav.

k
Kobber

Kobber bruges blandt andet i vandrør og elektrisk udstyr.

 

Kobber og kobberforbindelser er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.


Læs mere
Kompaktlysstofrør

Er et lille lysstofrør med en stiftsokkel. I modsætning til kompaktlysstoflamper (sparepærer) har de ikke indbygget forkobling. Kompaktlysstofrør kan derfor kun anvendes i lamper, der har elektronik indbygget.

Kompleksbindere

Kompleksbindere fjerner vandets hårdhed og gør dermed vaskemidlet mere effektivt.

 

Kompleksbinderne EDTA, NTA og fosfonater har svært ved at blive nedbrudt i renseanlægget og kan være skadelige og giftige i miljøet.


Læs mere
Konserveringsmidler

Konserveringsmidler forebygger vækst af mikroorganismer.

 

Mange konserveringsmidler har allergifremkaldende egenskaber, og mange er desuden svært nedbrydelige og giftige for organismer i miljøet.


Læs mere
Krom

Krom findes i miljøet i forskellige iltningstrin. De mest almindelige er Krom(0), Krom(III) og Krom(VI).

 

Alle kromforbindelser er giftige. Det er dog især krom(VI), som har særlig skadelige effekter, da det er kræft- og allergifremkaldende.


Læs mere
Kulbrinter (som kølemedie og opskumningsmiddel)
Kviksølv

Kviksølv har en lang række anvendelser bl.a i termometre, batterier og tandfyldninger.

 

Kviksølv er et giftigt tungmetal, som i miljøet ophober sig øverst i fødekæden. Mennesker optager kviksølv fra bl.a. mad, især ved at spise kviksølvforurenede fisk. I særlige tilfælde kan nervesystemet og hjernen tage skade.


Læs mere
Kølemedier
l
Lakering

Lakering benyttes til korrosionsbeskyttelse af metaller og til at beskytte mod slitage og nedbrydning af træ, plast m.v. Desuden har lakering et kosmetisk formål.

 

Lak kan være vandbaseret, opløsningsmiddelbaseret eller pulverlak. Miljømæssigt set er pulverlak og vandbaseret lak de mindst problematiske.


Læs mere
m
Mal-kode

Malingsprodukter og opløsningsmidler skal have en MAL-kode (Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov).

 

Koden fortæller, hvilke risici der er forbundet med at anvende produktet.

 

Man bør vælge de produkter, der har de laveste talværdier, og som er egnet til opgaven.


Læs mere
Montreal-protokollen

Montreal-protokollen indeholder bindende aftaler om at reducere produktionen og forbruget af en række ozonlagsnedbrydende stoffer.


Læs mere
Mærkning af plastmaterialer
n
Nikkel

Nikkel forekommer i forskellige metallegeringer og anvendes desuden til overfladebehandling af metaller og i visse typer batterier.

 

Nikkel kan forårsage nikkelallergi, hvis det kommer i kontakt med huden.


Læs mere
Næringssaltbelastning

Udledning af næringssalte til vandmiljøet og luften fører bl.a. til iltsvind i indre farvande og til, at ellers næringsfattige landområder springer i skov.


Læs mere
o
OHSAS 18001

Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) er et internationalt ledelsessystem til forbedring af arbejdsmiljøforhold.

 

For at blive certificeret efter OHSAS skal virksomheden løbende forbedre sit arbejdsmiljø ud over gældende love og bestemmelser.


Læs mere
Oplader
Opskumningsmidler

Der bruges opskumningsmidler ved fremstilling af plastskum (oftest polyurethan) til møbler, madrasser og isolering.


Læs mere
Organiske opløsningsmidler

Organiske opløsningsmidler opløser bl.a. olie, fedt, maling og plast.

 

Organiske opløsningsmidler er sundhedsskadelige. Desuden bidrager visse organiske opløsningsmidler til drivhuseffekten og visse til nedbrydning af ozonlaget.


Læs mere
Overfladebehandling
Ozonnedbrydning
Ozonlaget

Er stratosfærens indhold af ozon (O3), som beskytter livet på Jorden mod skadelig ultraviolet stråling fra Solen.

p
Parfume og andre duftstoffer

Parfume kan bestå af hundredevis af forskellige indholdsstoffer.

 

Den væsentligste skadevirkning af parfume er de allergi- eller intolerance-fremkaldende virkninger, som mange parfumer har.

Papir, pap, pvc og andet sorteret affald

Indsamling fra mindre virksomheder og institutioner
Mindre virksomheder og institutioner kan opsamle genanvendelige materialer i beholdere eller trådbure, som mod betaling bliver stillet til rådighed af genvindingsindustrien og afhentes ved rutekørsel.

I de fleste kommuner kan mindre virksomheder og institutioner bringe stort set al sorteret affald (bortset fra dagrenovation og fordærveligt affald) til de kommunale containerstationer eller genbrugspladser.

Papir og pap
Virksomheder og institutioner skal benytte de ordninger for genanvendelse af papir, pap, karton m.v., som kommunen har fastsat i sine affaldsregulativer. Der kan både være indsamlingsordninger, hvor kommunen indsamler affaldet direkte på virksomheden, eller anvisningsordninger hvor virksomheden eller institutionen selv skal sørge for at aflevere affaldet, for eksempel på en containerstation eller genbrugsplads.

Pvc
For pvc-affald fra virksomheder og institutioner gælder, at kommunerne skal anvise hård pvc til genanvendelse og blød pvc til deponering.

PE

PE (polyethylen) og PP (polypropylen) er nært beslægtede plastmaterialer, kaldet polyolefiner.

 

Polyolefiner er rene kulbrintekæder. Miljømæssigt set er de som hovedregel uproblematiske at fremstille, anvende og bortskaffe.


Læs mere
PEFC

Forkortelse for Pan European Forest Certification. Det er en international organisation (NGO), som fremmer bæredygtigt skovbrug.


Læs mere
PET

Forkortelse for polyethylen terephthalat, der anvendes til strækfilm, tekstilfibre (polyester) og flasker. PET er rene kulbrintekæder og er miljømæssigt set som regel uproblematiske at fremstille, anvende og bortskaffe. PET benyttes til kemikalieflasker som alternativ til pvc.


Læs mere
Phthalater
Plast

Plast fremstilles ud fra olie og naturgas. For at opnå de ønskede egenskaber med hensyn til styrke, elasticitet, holdbarhed m.v. tilsættes forskellige stoffer.

 

Plast kan genanvendes, hvis man undgår at sammenblande forskellige plasttyper. Det er en væsentlig baggrund for at mærke plast.


Læs mere
PP

PP (polypropylen) og PE (polyethylen) er nært beslægtede plastmaterialer, kaldet polyolefiner. Polyolefiner er rene kulbrintekæder. Miljømæssigt set er de som hovedregel uproblematiske at fremstille, anvende og bortskaffe.


Læs mere
ppm

Forkortelse for parts pr. million (milliontedele) og kan for eksempel være mg. pr. kg.

PS (polystyren)

Forkortelse for polystyren, der tilhører gruppen af styrenplaster. PS findes som en stiv, skør og gennemsigtig plast samt slagfast plast. PS er rene kulbrintekæder. Miljømæssigt set er det som hovedregel uproblematisk at fremstille, anvende og bortskaffe PS.


Læs mere
PUR

Forkortelse for polyurethan, der anvendes til isoleringsskum i fjernvarmerør, køle- og fryseskabe, omkring vinduer i bygninger m.v.

 

De stoffer, der får PUR til at reagere, er en polyol og en di-isocyanat. Isocyanater er bl.a. allergi- og astmafremkaldende.


Læs mere
pvc

Forkortelse for polyvinylchlorid, der findes som hård plast og, tilsat blødgørere, som blød plast. Nogle blødgørere er mistænkt for at have hormonlignende virkninger.

 

Ved forbrænding af pvc frigøres klor under dannelse af saltsyre. Når man neutraliserer syren, bliver der skabt store affaldsmængder, som skal deponeres. Ældre typer pvc indeholder tungmetal og skal derfor deponeres på særlige lossepladser.


Læs mere
r
Ressourcer

Man skelner mellem ikke-fornyelige og fornyelige ressourcer. Ikke fornyelige ressourcer er fossile brændsler, metaller og mineraler.

 

Fornyelige ressourcer er biologiske, f.eks. træ og halm.


Læs mere
RoHS-Direktivet

EU-direktivet om begrænsning af visse farlige stoffer i elektronik (RoHS) indfører et generelt forbud mod import og salg af elektriske - og elektroniske produkter, der indeholder bly, kviksølv, cadmium m.v.


Læs mere
s
Schredder

En shredder er populært sagt en stor kværn, som knuser metalprodukter som hårde hvidevarer, cykler og biler, så metaldelene efterfølgende kan sorteres og genanvendes.


Læs mere
SMOG
Strømforsyning
Sparepære

Kaldes også for kompaktlysstoflampe. Det er et lille lysstofrør med gevindsokkel, hvor forkoblingsudstyret er indbygget i soklen. Sparepærer kan bruges direkte i samme fatninger som til glødelamper.

Stål

Stål er jern med et større eller mindre indhold af kulstof og legeringselementer. Stål har normalt dårlige korrosionsegenskaber og skal derfor overfladebehandles. Gode korrosionsegenskaber opnås ved legering til rustfast stål og hærdet stål. Stål bliver i vid udstrækning genanvendt.


Læs mere
Svanen

Svanen er Nordisk Ministerråds miljømærke. Mærket viser, at produktet på et eller flere områder er mindre miljøbelastende end andre produkter inden for samme produktgruppe.


Læs mere
t
Træ
Tungmetaller

Tungmetaller er en gruppe af metaller med en forholdsvis høj massefylde. Med tungmetaller mener man dog normalt kun metaller som kviksølv, cadmium, bly m.v., der i særlig grad anses for at være miljø- og sundhedsskadelige.


Læs mere
v
VOC

Forkortelse for Volatile Organic Compounds. VOC bidrager til dannelse af fotokemisk SMOG og kan i arbejdsmiljøet forårsage alvorlige helbredsskader.


Læs mere
Weee:Eu`direktiv om affald af elektriske og elektronisk udstyr
z
Zink

Zink anvendes bl.a. til galvanisering, i forskellige metal-legeringer og i batterier.

 

Zink kan være giftigt for organismer i miljøet. Ved længere tids indtagelse kan det forårsage anæmi (blodmangel) hos mennesker.


Læs mere